Contributie

Tarieven vanaf 1 maart 2020

Aanvang, Recreanten en Selectie

Recreanten / aanvang € 21,00 per maand*
Selectie tot 12 jaar € 26,00 per maand*
Selectie 12 jaar en ouder € 29,00 per maand*
Studentenlidmaatschap A € 12,00 per maand*
Studentenlidmaatschap B € 20,50 per maand *

Zodra een zwemmer mee gaat zwemmen in de selectie is de contributie van deze groep van toepassing, ook als maar één training per week wordt meegezwommen en de andere training nog in de aanvangsgroep plaats vind.

Studentenlidmaatschap

Studentenlidmaatschap A* Studentenlidmaatschap B*
– Lid van zv de Gelenberg – Lid van zv de Gelenberg
– Deelname aan wedstrijden – Deelname aan wedstrijden
– Geen trainingsmogelijkheid – Trainingsmogelijkheid max 1x per week
*Alleen op aangeven van de hoofdtrainer selectie

*Bij aanvang en jaarlijks in september een kopie van een geldige studentenpas inleveren bij de ledenadministratie

 Masters

Wedstrijd Masters (met startvergunning) € 22,00 per maand*
Recreatieve Masters (zonder startvergunning) € 20,00 per maand*

* Masters maken een keuze voor maximaal 3 trainingstijden. Een keuze voor minder dan 3 trainingstijden geeft geen recht op aanpassing of restitutie van contributie.

Contributie innen

Contributie wordt maandelijks geïnd via automatische incasso

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 20,00.
U bent voor minimaal 1/2 jaar lid.

Contributie achterstand

Leden die een contributie achterstand oplopen zullen een aanmaning ontvangen waarmee betaling kan geschieden. Het totale bedrag wordt dan wel met administratiekosten verhoogd.

Restitutie contributie bij tijdelijke afwezigheid

Indien een lid tenminste een half jaar wegens ziekte, blessure of langdurige afwezigheid niet in de gelegenheid is om te zwemmen heeft het lid recht op 50% contributie-restitutie. De volgende voorwaarden worden gesteld:

-Voorafgaand aan of direct bij het ingaan van de periode is een melding gedaan aan de ledenadministratie en vervolgens aan het einde van de afwezigheidsperiode een verzoek bij de ledenadministratie ingediend om restitutie. Deze tussenliggende periode is bepalend voor het recht op restitutie. Er wordt uitgegaan van hele, verstreken maanden.

-Gedurende de periode is normaal contributie verschuldigd.

-In de periode mag geen gebruik zijn gemaakt van de aangeboden zwemtijden/trainingen.

-Het restitutiebedrag zal als eenmalig bedrag worden overgemaakt naar het bij de zwemvereniging bekende rekeningnummer.

Opzegging lidmaatschap

Opzeggingen dienen schriftelijk gedaan te worden aan onze ledenadministratie, de opzegtermijn is 1 maand. Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per 30 juni of 31 december. U dient dit respectievelijk voor 1 juni of 1 december schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie kenbaar te maken. Zolang er door het lid niet schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd.